Armenian Extreme Club – Annapurna

Հոկտեմբեր ամսին Armenian Extreme Club-ի կողմից կազմակերպվել էր մեկամսյա արշավ դեպի Նեպալ, Հիմալայներ: Ձեզ ենք ներկայացնում մեր այցելության ընթացքում նկարահանված հոլովակներից կազմված մի ֆիլմ, որի միջոցով կտեսնեք, թե ինչպես ենք մենք անցկացրել մեր արշավը Հայաստանից հեռու` հանրահայտ Աննապուրնա լեռնաշղթայի շուրջ պտտվելով:
Բարի կինոդիտում 🙂

During October there was a one month trekking organized by the Armenian Extreme Club to Nepal, Himalayas. Now we’d like to present to you a film which we made during our trekking, and you could see how we spent our days far from Armenia, on famous Annapurna mountain range.
Enjoy the movie 🙂 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s